Gumularz Mirosław, Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych

Wstęp

Realizacja obowiązków w zakresie dostępu do informacji publicznej (odpowiednio dostępu do informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania) może łączyć się z przetwarzaniem danych osobowych wchodzących w skład tej informacji (np. imię i nazwisko osoby pełniącej określoną funkcję publiczną). To przetwarzanie, którego zwieńczeniem może być ujawnienie danych osobowych, podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – oraz przepisów wdrażających rozporządzenie do polskiego porządku prawnego. W tym kontekście istotne jest przytoczenie motywu 154 RODO. Zgodnie z nim RODO „pozwala uwzględnić przy stosowaniu jego przepisów zasadę publicznego dostępu do dokumentów urzędowych. Publiczny dostęp do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX