Doręczanie pism - OpenLEX

Ulanowska Mirosława, Doręczanie pism

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Doręczanie pism

W ustawie z dnia 17 października 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. – w rozdziale 2 działu I tytułu VI w art. 131–147 uregulowane zostały zasady dokonywania doręczeń pism sądowych oraz odpisów pism procesowych. W świetle powyższych przepisów – z wyjątkiem tzw. doręczeń pomiędzy pełnomocnikami profesjonalnymi – doręczanie pism, sprawdzanie i stwierdzanie prawidłowości doręczenia jest obowiązkiem sądu wykonywanym z urzędu na każdym etapie postępowania sądowego (zasada oficjalności doręczeń). Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie instytucji doręczenia oraz jej wpływu na czynności sędziego w toku rozstrzygania i rozpoznawania sprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX