Urban-Theocharakis Małgorzata, Dokumenty umożliwiające potwierdzenie tożsamości w banku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Dokumenty umożliwiające potwierdzenie tożsamości w banku

Bank jako podmiot zaufania publicznego jest zobligowany m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków pieniężnych. Jednym z obowiązków banków zmierzających do realizacji tego celu jest prowadzenie rzetelnej identyfikacji klientów i weryfikacji ich tożsamości. W ramach realizacji tego zadania banki są zobligowane do potwierdzania ustalonych danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej. Przepisy polskiego prawa nie wskazują jednak wprost, które dokumenty powinny być przez banki traktowane jako „służące weryfikacji klienta”. Z tego względu w praktyce różne banki przyjmują różne regulacje wewnętrzne w tym zakresie. Celem tego komentarza jest więc wskazanie i omówienie regulacji prawnych dotyczących statusu dokumentów potwierdzających tożsamość obywateli RP oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie, które z nich mogą być uznane przez banki za potwierdzające tożsamość klienta.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX