Tomaszewska Barbara, Dokumentowanie praw do świadczeń z ZFŚS pracowników oraz członków rodziny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Dokumentowanie praw do świadczeń z ZFŚS pracowników oraz członków rodziny

1.Wprowadzenie

Zwrot „socjalny” w nazwie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) wskazuje na funkcje, jakie powinien on pełnić w zakładzie pracy. Jego podstawową funkcją jest bowiem ochrona interesów socjalnych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS, rozumiana jako usługi świadczone na rzecz wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi, pomocy materialnej i pomocy na cele mieszkaniowe.

Zgodnie z przepisami art. 8 ust. 1ustawy z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – dalej u.z.f.ś.s. – przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz przyznanie dopłat powinno zależeć od sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej osoby uprawnionej do uzyskania świadczeń z ZFŚS. Osobami uprawnionymi na podstawie przepisów wspomnianej ustawy do uzyskania świadczeń są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX