Koralewski Michał, Dodatkowe prawa i obowiązki komplementariusza będącego akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Dodatkowe prawa i obowiązki komplementariusza będącego akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna stanowi swoistą hybrydę łączącą w sobie cechy spółek komandytowej i akcyjnej. Dwoistość natury tejże spółki przejawia się głównie w pozycji poszczególnych rodzajów jej wspólników. Przy czym kodeks spółek handlowych dopuszcza możliwość łączenia statusów komplementariusza i akcjonariusza przez jedną osobę – przysługiwać jej będą prawa i obowiązki swoiste dla obu rodzajów wspólników.

Dualizm ten nie jest bezwzględny i podlega pewnym ograniczeniom. Wynikają one głównie z konieczności zachowania charakteru przedmiotowej spółki – przynajmniej jeden ze wspólników ponosi nieograniczoną odpowiedzialność względem jej wierzycieli. Nadto mają urzeczywistniać zakaz, w myśl którego ta sama osoba nie powinna występować w spółce jednocześnie w rolach kontrolującego i kontrolowanego.

Ze względu natomiast na fakt, że statut spółki komandytowo-akcyjnej wymaga dla swojej ważności formy aktu notarialnego – to jego postanowienia kształtują finalny zakres praw i obowiązków poszczególnych wspólników – niezbędne jest omówienie pozycji komandytariusza akcjonariusza jako szczególnej formy uczestnictwa w omawianej spółce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX