Twarowski Adam, Dochodzenie roszczeń wobec NFZ z tytułu tzw. nadwykonań

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Dochodzenie roszczeń wobec NFZ z tytułu tzw. nadwykonań

Stałym problemem w relacjach pomiędzy NFZ a świadczeniodawcami są sprawy o zapłatę za świadczenia opieki zdrowotnej wykonane ponad limit wynikający z zawartej umowy (tzw. nadwykonania lub świadczenia ponadlimitowe). Od momentu wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i oparcia systemu udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na zasadzie zawierania umów cywilnoprawnych o udzielanie tych świadczeń pomiędzy świadczeniodawcami a publicznym płatnikiem (wcześniej kasami chorych, a obecnie Narodowym Funduszem Zdrowia – NFZ) pojawił się problem zapłaty za świadczenia nieobjęte umową, a więc przekraczające limit wynikający z tej umowy. O ile świadczenia udzielone w ramach limitu wynikającego z umowy podlegają zapłacie, o tyle świadczenia udzielone po jego przekroczeniu są przedmiotem negocjacji lub sporów pomiędzy świadczeniodawcami i NFZ.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX