Dochodzenie roszczeń tytułem szkody spowodowanej działaniem przestępczym - OpenLEX

Marzec Agnieszka, Dochodzenie roszczeń tytułem szkody spowodowanej działaniem przestępczym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 17 lutego 2014 r.
Autor:

Dochodzenie roszczeń tytułem szkody spowodowanej działaniem przestępczym

Osoba pokrzywdzona w wyniku przestępstwa zarówno w sensie bezpośredniego uszczerbku na zdrowiu, jak również ta, która doznała szkody w należącym do niej mieniu na skutek okoliczności pozostających w bezpośrednim związku z przestępstwem ma prawo dochodzenia od sprawcy odszkodowania z tego tytułu. Może to uczynić w postępowaniu karnym prowadzonym przeciwko sprawcy przestępstwa, zgłaszając wniosek o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub wytaczając powództwo cywilne w procesie karnym, tzw. powództwo adhezyjne. Może też wytoczyć przeciwko sprawcy powództwo o naprawienie szkody przed sądem cywilnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX