Decyzja o warunkach zabudowy w praktyce - odpowiedzi na pytania - OpenLEX

Nowak Maciej Jacek, Decyzja o warunkach zabudowy w praktyce - odpowiedzi na pytania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Decyzja o warunkach zabudowy w praktyce - odpowiedzi na pytania

1. Czy w stosunku do elektrowni słonecznych stosujemy zasadę dobrego sąsiedztwa?

Odpowiedź:

Nie. Taki punkt widzenia rzeczywiście występował, co potwierdzał między innymi wyrok NSA z 12 stycznia 2018 r. (II OSK 794/16). Niemniej jednak zgodnie z obowiązującym (znowelizowanym) brzmieniem art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (upzp) należy uznać, że przedmiotowy wymóg został wyłączony.

2. Czy w świetle obecnego brzmienia art. 61 ust. 3 upzp budowa elektrowni fotowoltaicznej nie wymaga spełnienia warunku dobrej sąsiedztwa i dostępu do drogi publicznej jako wymieniona w tym przepisie instalacja odnawialnego źródła energii? Czy reguła ta dotyczy każdej elektrowni słonecznej, niezależnie od mocy?

Odpowiedź:

Jest dopuszczalna lokalizacja urządzenia wytwarzającego energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, w drodze decyzji o warunkach zabudowy terenu (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 24 czerwca 2016 r., sygn. akt II SA/Gl 248/16). Jak...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX