Brzozowski Piotr, Czynności prawne właściwych organów władzy publicznej w przedmiocie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu (studium przypadku)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2011
Status: Nieaktualny
Autor:

Czynności prawne właściwych organów władzy publicznej w przedmiocie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu (studium przypadku)

Komentarz jest próbą ukazania procesu uchwałodawczego – dokonywanego przez sejmik województwa w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu – na podstawie konkretnego, rzeczywistego przypadku. Analiza zawiera opis stanu faktycznego oraz ocenę prawną procesu uchwałodawczego z uwzględnieniem problemów i zagadnień prawnych, jakie spowodowały zatrzymanie owego procesu. Komentarz uwzględnia szczególną rolę trybu współdziałania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (sejmiku województwa) z organem administracji rządowej (właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska); zakreśla powstałą linię sporu między tymi organami oraz definiuje w jaki sposób proces uchwałodawczy może być kontynuowany.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX