Szewczyk Helena, Sokołowska Anna, Czas pracy w godzinach nadliczbowych w urzędach i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2011
Status: Aktualny
Autorzy:

Czas pracy w godzinach nadliczbowych w urzędach i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych

W art. 42, 43 § 1 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. – dalej u.p.s. – zwanej również pragmatyką samorządową, uregulowane zostały niektóre kwestie związane z czasem pracy w godzinach nadliczbowych w urzędach oraz innych samorządowych jednostkach organizacyjnych. Przepisy te nie regulują jednak tej problematyki w sposób wyczerpujący. Do problematyki czasu pracy w samorządzie terytorialnym w zakresie nieuregulowanym w pragmatyce samorządowej ma zastosowanie przede wszystkim ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. – a przede wszystkim art. 151–1516 k.p.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX