Charakter prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - OpenLEX

Nowak Maciej Jacek, Charakter prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Charakter prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Celem komentarza jest analiza charakteru prawnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Szczególną uwagę zwrócono na rolę studium, która wynika z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej u.p.z.p., oraz relację pomiędzy studium a miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie wyciągniętych wniosków określono i oceniono również znaczenie tego aktu planistycznego w całym systemie gospodarki przestrzennej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX