Makowski Kamil, Centralne repozytorium - uwagi praktyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Nieaktualny
Autor:

Centralne repozytorium - uwagi praktyczne

Zmierzając do realizacji postanowień dyrektywy unijnej 2009/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, polski ustawodawca był zobligowany do dokonania nowelizacji przepisów obowiązujących w zakresie udostępniania informacji publicznej. Podstawowym założeniem zmiany prawa było wprowadzenie do krajowego porządku prawnego nowego trybu, w jakim informacja publiczna może być udostępniana oraz uregulowanie zasad ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Przepisy zmieniające zostały zawarte w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta uregulowała całkowicie nowy, nieznany dotychczas tryb, w którym informacja publiczna jest dostępna dla zainteresowanych. Tryb ten zaliczać się będzie do ustawowych urzędowych trybu udostępniania informacji publicznej. Wynika to z tego, że w celu skorzystania z niego nie jest wymagany wniosek osoby zainteresowanej, a podmioty, które muszą umieszczać tam informację publiczną nie posiadają w tym zakresie żadnego uznania i są w oparciu o przepisy nowelizacji zobowiązane przekazywać określone informacje celem ich publikacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX