Budowa zjazdu - jak uzyskać pozwolenie - OpenLEX

Fiktus Paweł, Budowa zjazdu - jak uzyskać pozwolenie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Budowa zjazdu - jak uzyskać pozwolenie

1.Definicja zjazdu

Definicję zjazdu zawiera art. 4 pkt 8 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych – dalej u.d.p., w myśl którego jest to „połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Powyższą definicję uzupełnia § 3 pkt 12 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – dalej r.w.t.d.p., w myśl którego przez zjazd rozumie się „część drogi na połączeniu z drogą niebędącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze; zjazd nie jest skrzyżowaniem”.

Ponadto § 55 ust. 1 pkt 3 i 4 r.w.t.d.p. zawiera definicję zjazdu publicznego oraz indywidualnego. Zgodnie z § 55 ust. 1 pkt 3r.w.t.d.p. zjazd publiczny jest „określony przez zarządcę drogi jako zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym prowadzona jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX