Badania lekarskie kandydatów na kierowców - OpenLEX

Sieńko Agnieszka, Badania lekarskie kandydatów na kierowców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Badania lekarskie kandydatów na kierowców

WSTĘP

Niniejsze opracowanie ma się skupić na badaniach kandydatów na kierowców. Te badania, stosownie do treści art. 75 ustawy z 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami – dalej u.k.p., prowadzone są w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

BADANIA KIEROWCÓW

Wspomnianemu na wstępie badaniu podlega:

1)

osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem;

2)

osoba przedłużająca ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

3)

osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;

4)

kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

5)

osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia;

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX