Gąsiorek Piotr, Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego - na nowych zasadach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego - na nowych zasadach

Na mocy nowelizacji Karty Nauczyciela z 5.08.2022 r. dokonano radykalnej zmiany systemu awansu zawodowego nauczycieli. W celu uproszczenia i odbiurokratyzowania tego systemu m.in. zrezygnowano ze sformalizowanego stażu oraz oceny dorobku zawodowego, zastępując je nowymi warunkami uzyskania stopnia awansu zawodowego – w przypadku ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego: warunkiem przepracowania w szkole wymaganego okres czasu oraz warunkiem posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Komentarz opisuje zasady i tryb ubiegania się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, określone w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Uwzględnia on również przepisy ustawy z 28.07.2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, obowiązujące od 6.09.2023 r. Opracowanie jest szczególnie przydatne dla organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne, dyrektorów jednostek systemu oświaty, a przede wszystkim nauczycieli mianowanych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX