Bartczak Adam, Apelacja w prawie kanonicznym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Apelacja w prawie kanonicznym

Prawo do apelacji wynika z naturalnego prawa człowieka do dochodzenia sprawiedliwości. Charakter prawa kanonicznego w sposób szczególny podkreśla to prawo, dając możliwość dochodzenia swoich praw przed trybunałami wyższych instancji, funkcjonującymi na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego i innych aktów normatywnych. Apelacja stanowi wstęp do wielu kolejnych czynności procesowych, jakie podejmuje się w toku postępowania. I choć w wielu miejscach można zobaczyć zbieżność z działaniami trybunału pierwszej instancji, to jednocześnie postępowanie apelacyjne rządzi się swoimi prawami. Niniejszy komentarz skierowany jest zatem do tych wszystkich, którzy w praktyce stosują normy kanonicznego prawa procesowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX