Rogoziński Dawid, Aneksy do umów kredytowych a obowiązki informacyjne względem klienta

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Aneksy do umów kredytowych a obowiązki informacyjne względem klienta

Aneksy do umów kredytowych mogą się wiązać z wprowadzeniem zmian istotnie modyfikujących pierwotne „warunki” kredytowania. Tymczasem ani ustawa o kredycie konsumenckim, ani też ustawa o kredycie hipotecznym nie dają jednoznacznych wskazówek, czy i w jaki sposób kredytodawca powinien w sytuacji aneksowania umowy ponownie realizować szereg obowiązków informacyjnych względem klienta. Celem niniejszego komentarza jest wskazanie na zakres i charakter informacji, jakie powinny zostać udzielone kredytobiorcy przed zawarciem umowy zmieniającej, zarówno w kontekście regulacji wspomnianych już ustaw szczegółowych, jak i otoczenia prawnego, w którym są one osadzone, w szczególności przepisów o ochronie konsumentów przed niedozwolonymi postanowieniami wzorca umownego. Omówione zostaną również sankcje grożące proferentowi w sytuacji zaniechania realizacji obowiązku informacyjnego. Analiza dotychczasowego orzecznictwa sądów powszechnych, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE pozwoli zaś na zaproponowanie postulatów w tym zakresie w odniesieniu do specyficznej sytuacji, jaką jest następcza zmiana pierwotnej treści zobowiązania, w szczególności do wiążących się z nią konsekwencji ekonomicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX