Akty prawa miejscowego dotyczące usuwania drzew i krzewów - OpenLEX

Wilk Jakub, Akty prawa miejscowego dotyczące usuwania drzew i krzewów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Nieaktualny
Autor:

Akty prawa miejscowego dotyczące usuwania drzew i krzewów

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – dalej także jako: u.o.p. albo ustawa, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, organ stanowiący gminy posiadał kompetencje prawodawcze do: 1) zniesienia obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, 2) ustalenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz 3) zniesienia obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Jednak w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074), normy kompetencyjne do wydania aktów prawa miejscowego w tym zakresie zostały uchylone. Niniejszy komentarz praktyczny omawia możliwość stanowienia aktów prawa miejscowego współkształtujących regulację dotyczącą zasad usuwania drzew i krzewów, jaką rady gmin posiadały w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 16 czerwca 2017 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX