Kodeks karny. Komentarz aktualizowany - OpenLEX

Mozgawa Marek (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany

Pozostałe
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autorzy:
Rodzaj: komentarz aktualizowany

Kodeks karny. Komentarz aktualizowany

Wykaz skrótów

Akty prawne

EKPC
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.)
decyzja ramowa
decyzja ramowa Rady 2008/675/WSiSW z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 220 z 15.08.2008, s. 32)
k.c.
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459)
k.k.
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.)
k.k. z 1932 r.
rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 60, poz. 571 z późn. zm.)
k.k. z 1969 r., d.k.k.
ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, poz. 94 z późn. zm.)
k.k.s.
ustawaz dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.:...