Glosy
Opublikowano: OSP 2019/7-8/77
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Glosa do wyroku SN z dnia 17 maja 2018 r., I UK 138/17

Słowa kluczowe: ubezpieczenie społeczne, obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem (art. 72 § 2 Kodeksu karnego)

Glosowany wyrok Sądu Najwyższego (SN) dotyczy istotnych z punktu widzenia praktyki i teorii kwestii dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Problematyka ta, mimo iż wielokrotnie była przedmiotem rozważań doktryny i orzecznictwa , wciąż budzi sporo problemów i niejasności. W rozpatrywanej sprawie SN odniósł się do dwóch zagadnień, mianowicie okresu, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może żądać zwrotu tego rodzaju świadczeń oraz znaczenia karnego środka probacyjnego w kontekście kwot dochodzonych przez organ rentowy. Sąd ten ustalił, że organ rentowy może żądać zwrotu świadczeń pobranych nienależnie, w szczególności w skutek nieuczciwego postępowania ubezpieczonego, za okres 3 lat liczonych wstecz od ostatniej wypłaty, natomiast decyzję w tej sprawie może wydać w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację