Matusiak-Frącczak Magdalena, Zatrudnianie przez wspólnoty wyznaniowe lub organizacje religijne a zasada niedyskryminacji ze względu na religię lub przekonania. Glosa do wyroku TS z dnia 17 kwietnia 2018 r., C‑414/16

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Zatrudnianie przez wspólnoty wyznaniowe lub organizacje religijne a zasada niedyskryminacji ze względu na religię lub przekonania. Glosa do wyroku TS z dnia 17 kwietnia 2018 r., C‑414/16

1.Wprowadzenie

Większość praw i wolności nie jest nieograniczona. Jednym z częściej spotykanych stwierdzeń jest uznanie, że wolność jednej osoby kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innej. Nie jest ono jednakże pomocne w rozwiązaniu rzeczywistych kolizji przeciwstawnych praw różnych osób i ustalaniu metody wyważenia sprzecznych interesów. Próbą wskazania sposobu rozwiązania konfliktu pomiędzy prawem kościołów i związków wyznaniowych do autonomii z jednej strony a prawem jednostki do niedyskryminacji ze względu na wyznanie lub światopogląd oraz prawem do skutecznego środka kontroli sądowej z drugiej strony jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-414/16, Egenberger .

2.Stan faktyczny i wyrok Sądu (UE)

Wyrok w sprawie C-414/16, Egenberger dotyczył postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego w listopadzie 2012 r. przez Evangelisches Werk, mającego na celu zatrudnienie pracownika na czas określony. Praca miała polegać na przygotowaniu sprawozdania na temat przestrzegania przez państwa w latach 2012-2014 Międzynarodowej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX