Mitrus Leszek, Zasada równego traktowania w zatrudnieniu - "jednakowa praca" a "praca o jednakowej wartości". Glosa do wyroku SN z dnia 18 września 2008 r., II PK 27/08

Glosy
Opublikowano: OSP 2011/4/39
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu - "jednakowa praca" a "praca o jednakowej wartości". Glosa do wyroku SN z dnia 18 września 2008 r., II PK 27/08

Glosowany wyrok dotyczy problematyki równego traktowania w zatrudnieniu. Jest to materia złożona i kontrowersyjna, a zarazem coraz częściej będąca przedmiotem orzecznictwa. W omawianym rozstrzygnięciu pojawia się kwestia porównania pracowników zatrudnionych na identycznych stanowiskach oraz zróżnicowania ich sytuacji płacowej, a wątpliwości dotyczą wykładni art. 18[3c] k.p. Sentencja rozstrzygnięcia podkreśla odmienny zakres pojęć „jednakowa praca" i „praca o jednakowej wartości". Rozróżnienie to jest jak najbardziej uzasadnione i prawidłowe. Niemniej niektóre wątki uzasadnienia wyroku skłaniają do polemiki.

Sednem sporu jest kwestia równego traktowania w dziedzinie wynagrodzenia za pracę . Powód Roman M. wniósł o odszkodowanie z tytułu naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania pracowników. Był on zatrudniony na stanowisku technika. Zarzucił stronie pozwanej dyskryminację w sferze płacowej, bowiem jego zdaniem przysługujące mu wynagrodzenie kształtowało się na niższym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX