Glosy
Opublikowano: EPS 2012/5/41-47
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i jego skutki. Glosa do wyroku TS z dnia 10 maja 2011 r., C-147/08

1.Wprowadzenie

Prawo Unii Europejskiej nie odnosi się wprost do zagadnienia par homoseksualnych i ich statusu. Niemniej jednak zawiera regulacje prawne dotyczące zwalczania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Przede wszystkim na podstawie art. 13 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (dalej jako TWE, obecnie art. 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dalej jako TFUE) przyjęta została dyrektywa Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy . Definiuje ona równe traktowanie jako brak jakichkolwiek form bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji, określając zarazem, na czym one polegają .

Te postanowienia mogą być powoływane przez strony w postępowaniu przed sądem krajowym, pod warunkiem że sporne roszczenie mieści się w zakresie zastosowania dyrektywy. Tymczasem ogranicza się ono do szeroko rozumianej sfery zatrudnienia, w tym warunków pracy łącznie z wynagrodzeniem (art. 3 ust. 1dyrektywy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?