Wróbel Izabela, Wysokość opłat za wydanie i odnowienie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Glosa do wyroku TS z dnia 2 września 2015 r., C-309/14

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Wysokość opłat za wydanie i odnowienie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Glosa do wyroku TS z dnia 2 września 2015 r., C-309/14

1.Wstęp

Sytuację prawną obywateli państw trzecich, którzy zamieszkiwali legalnie i nieprzerwanie na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dalej jako UE) przez okres pięciu lat, reguluje dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotycząca statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi (Dz. Urz. UE L z 23.01.2004, s. 44) – dalej jako dyrektywa 2003/109/WE. Naruszenia zasad tej dyrektywy, bez wskazywania jej konkretnych artykułów, dotyczył wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej jako TS) z dnia 2 września 2015 r. w sprawie C-309/14 Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA) v. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze (EU:C:2015:523, niepubl.) – dalej jako sprawa C-309/14, wydany w trybie prejudycjalnym w odpowiedzi na pytanie zmierzające do ustalenia, czy dyrektywa2003/109/WE stoi na przeszkodzie nałożeniu na rezydentów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX