Wykonywanie przez referendarzy sądowych czynności z zakresu ochrony prawnej. Glosa do wyroku TK z dnia 12 maja 2011 r., P 38/08 - OpenLEX

Horodniczy Marek, Wykonywanie przez referendarzy sądowych czynności z zakresu ochrony prawnej. Glosa do wyroku TK z dnia 12 maja 2011 r., P 38/08

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2012/3/161-170
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Wykonywanie przez referendarzy sądowych czynności z zakresu ochrony prawnej. Glosa do wyroku TK z dnia 12 maja 2011 r., P 38/08

Sąd Rejonowy w Bytowie, rozpatrując skargę strony postępowania na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie oddalenia wniosku o zwolnienie od opłaty sądowej, zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym o to m.in., czy wymienione w sentencji przepisy są zgodne z Konstytucją RP. Podstawę prawną orzeczenia referendarza sądowego stanowiły przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (zwł. art. 118 u.k.s.c. ).

Marszałek Sejmu oraz Prokurator Generalny wnioskowali głównie o uznanie zgodności z Konstytucją przepisów będących przedmiotem orzekania TK, przy czym w odniesieniu do przepisów art. 471 k.p.c. i art. 2 § 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Prokurator Generalny wniósł o umorzenie postępowania przez TK z uwagi na brak znaczenia dla sprawy toczącej się przez sądem pytającym.

Na wstępie należy stwierdzić, że glosowany wyrok to kolejny istotny krok w kierunku wzmocnienia pozycji i roli prawnoustrojowej referendarzy sądowych. Zasługuje on na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?