Stefanicki Robert, Wykładnia art. 3 dyrektywy 1999/44 przez Trybunał Sprawiedliwości. Glosa do wyroku TS z dnia 17 kwietnia 2008 r., C-404/06

Glosy
Opublikowano: Glosa 2010/2/35-42
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Wykładnia art. 3 dyrektywy 1999/44 przez Trybunał Sprawiedliwości. Glosa do wyroku TS z dnia 17 kwietnia 2008 r., C-404/06

Dyrektywa 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.05.1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji oparta została o klauzule minimalnej harmonizacji. Ta metoda regulowania pozwala państwom członkowskim na utrzymanie istniejącego lub podniesienie standardu ochrony konsumenta ponad poziom nią wyznaczony. Natomiast stoi w opozycji do krajowej regulacji przedmiotowej materii lub sposobu interpretacji wewnętrznego prawa przez sądy państwa członkowskiego, które nie zapewniają minimalnych standardów określonych postanowieniami dyrektywy. Z sprawozdania z wykonania niniejszej dyrektywy wynika, że Komisja Europejska miała wątpliwości co do zgodności transponowanych do prawa niemieckiego przepisów z postanowieniami implementowanego aktu. Z powyższej perspektywy na szczególną uwagę zasługuje tytułowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX