Krakowiak Damian, Wprowadzanie do procesu oświadczeń uczestników utrwalonych w formie notatki urzędowej. Glosa do postanowienia SN z dnia 23 marca 2016 r., IV KK 62/16

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Wprowadzanie do procesu oświadczeń uczestników utrwalonych w formie notatki urzędowej. Glosa do postanowienia SN z dnia 23 marca 2016 r., IV KK 62/16

1.Uwagi wstępne

W sprawie IV KK 62/16 Sąd Najwyższy zajmował się zagadnieniem, wywołującym kontrowersje w praktyce. Chodzi o dopuszczalność wprowadzania do procesu oświadczeń jego uczestników utrwalonych w formie notatki urzędowej. Jakkolwiek Sąd Najwyższy sformułował swój pogląd na kanwie postępowania o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niezasadne, nielegalne i nieprawidłowe zatrzymanie, to jednak może on także znaleźć zastosowanie w postępowaniu prowadzonym do czasu wydania prawomocnego orzeczenia kończącego proces. Odniesienie się do poglądu najwyższej instancji sądowej, iż zakaz z art. 174 k.p.k. dotyczy czynności, co do których wymagane jest sporządzenie protokołu, wymaga poczynienia uwag natury ogólnej. Przedstawić zatem trzeba treść normatywną art. 174 k.p.k., rekonstruowaną w kontekście unormowania z art. 393 § 1 zdanie drugie k.p.k. i odtworzyć zakres zastosowania przepisu. W dalszej kolejności zasadne będzie przytoczenie praktycznego aspektu zakazu dowodowego z art. 174 k.p.k.

2.Zakaz substytuowania dowodu z wyjaśnień oskarżonego i zeznań świadka

Zgodnie z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX