Gołąb Agnieszka, Wpływ doręczeń fikcyjnych na uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej. Glosa do postanowienia niemieckiego Trybunału Federalnego z dnia 10 września 2015 r., IX ZB 39/13

Glosy
Opublikowano: PPC 2018/4/539-554
Autor:
Rodzaj: glosa

Wpływ doręczeń fikcyjnych na uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej. Glosa do postanowienia niemieckiego Trybunału Federalnego z dnia 10 września 2015 r., IX ZB 39/13

Słowa kluczowe: porządek publiczny, doręczenie fikcyjne, brak uzasadnienia orzeczenia, odmowa wykonania orzeczenia

1.Stan faktyczny

Glosowane postanowienie dotyczy problematyki wpływu doręczeń fikcyjnych na uznawanie i wykonywanie orzeczeń w Unii Europejskiej. W okolicznościach sprawy polski sąd wydał 21.11.2011 r. nakaz zapłaty przeciwko pozwanemu mającemu miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec. Pozwany skutecznie zaskarżył nakaz zapłaty, co doprowadziło do rozpoznawczej części postępowania zakończonej wydaniem przez Sąd Rejonowy w Poznaniu wyroku z 30.05.2012 r. uwzględniającego powództwo. Wyrok nie został zaskarżony przez żadną ze stron i uprawomocnił się 22.06.2012 r. Postanowieniem z 25.01.2013 r. Sąd Krajowy (Landgericht) w Dortmundzie stwierdził wykonalność wyroku i doręczył obydwa orzeczenia dłużnikowi. W zażaleniu przeciwko stwierdzeniu wykonalności dłużnik podniósł, że wyrok został mu doręczony po raz pierwszy dopiero wraz z postanowieniem o stwierdzeniu wykonalności. Wyższy Sąd Krajowy (

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX