Błaszczyńska Aleksandra, Wniosek o wymierzenie organowi grzywny, wymieniony w art. 55 § 1 zdanie pierwsze P.p.s.a., jest pismem wszczynającym odrębne postępowanie w rozumieniu art. 63 P.p.s.a., od którego na podstawie art. 230 § 1 i 2 P.p.s.a. pobiera się wpis sądowy. Glosa do uchwały NSA z dnia 7 kwietnia 2008 r., II FPS 1/08

Glosy
Opublikowano: PPP 2009/6/69-81
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Wniosek o wymierzenie organowi grzywny, wymieniony w art. 55 § 1 zdanie pierwsze P.p.s.a., jest pismem wszczynającym odrębne postępowanie w rozumieniu art. 63 P.p.s.a., od którego na podstawie art. 230 § 1 i 2 P.p.s.a. pobiera się wpis sądowy. Glosa do uchwały NSA z dnia 7 kwietnia 2008 r., II FPS 1/08

1. Glosowana uchwała została podjęta w trybie art. 264 § 1, 2 i 3 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (psa) na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Postępowanie w tym trybie ma na celu uzyskanie abstrakcyjnej wykładni prawa przecinającej zaistniały spór w orzecznictwie sądów administracyjnych poprzez „wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych". Potrzeba takiej wykładni w odniesieniu do postanowień art. 55 § 1 psa nie budzi wątpliwości. Kwestie rozstrzygnięte w uchwale wywołały bowiem spory w doktrynie i stały się przedmiotem sprzecznych orzeczeń NSA . Należy również zauważyć, że rozstrzygnięcie tych sporów ma doniosłe znaczenie społeczne, gdyż dotyka możliwości faktycznej realizacji prawa do sądu, zawartego w art. 45 Konstytucji RP. Zawarta w glosowanej uchwale wykładnia przepisów psa prowadzi bowiem do obciążenia strony postępowania koniecznością...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX