Uzupełnienie oferty o nowe dokumenty lub oświadczenia po terminie. Glosa do wyroku TS z dnia 11 maja 2017 r., C-131/16. - OpenLEX

Sieradzka Małgorzata, Uzupełnienie oferty o nowe dokumenty lub oświadczenia po terminie. Glosa do wyroku TS z dnia 11 maja 2017 r., C-131/16.

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Uzupełnienie oferty o nowe dokumenty lub oświadczenia po terminie. Glosa do wyroku TS z dnia 11 maja 2017 r., C-131/16.

1.Uwagi ogólne

Na wstępie do glosowanego wyroku Trybunału Sprawiedliwości warto podkreślić, że stanowi on kolejne orzeczenie, po jego niedawnym wyroku z 4.05.2017 r., C-387/14, Esaprojekt sp. z o.o. v. Województwo Łódzkie , w którym Trybunał Sprawiedliwości zakazał uzupełniania oferty po terminie składania ofert o nowe dokumenty lub oświadczenia. Przedmiotem pytania prejudycjalnego skierowanego do Trybunału Sprawiedliwości przez Krajową Izbę Odwoławczą była kwestia zakresu żądania uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń oraz wyjaśnień od wykonawców. Należy bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego instytucja zamawiająca musi przestrzegać zasady równego traktowania wykonawców. Dlatego też Trybunał Sprawiedliwości podkreślił, że określona w art. 26 ust. 3ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - dalej p.z.p. - procedura uzupełniania i wyjaśniania oferty nie może rekompensować braków dokumentów,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX