Daniel Paweł, Uprawnienia autokontrolne rady gminy w przypadku wniesienia do sądu administracyjnego skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Glosa do wyroku NSA z dnia 18 września 2019 r., I OSK 2630/17

Glosy
Opublikowano: PiP 2022/5/172-178
Autor:
Rodzaj: glosa

Uprawnienia autokontrolne rady gminy w przypadku wniesienia do sądu administracyjnego skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Glosa do wyroku NSA z dnia 18 września 2019 r., I OSK 2630/17

Na gruncie konstytucyjnej zasady praworządności nie można przyjąć, że rada gminy ma kompetencje, aby w trybie autokontroli – na podstawie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uwzględnić skargę na uchwałę w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poprzez stwierdzenie jej nieważności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX