Glosy
Opublikowano: PS 2011/9/131-136
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa krytyczna

Uiszczanie kosztów sądowych przez kuratora spadku. Glosa do postanowienia SN z dnia 26 listopada 2009 r., I CZ 75/09

I. W omawianym orzeczeniu Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że kurator spadku nie korzysta z podmiotowego zwolnienia od obowiązku uiszczania kosztów sądowych przewidzianego w art. 96 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej: u.k.s.c.). Zwolnienie to przysługuje „kuratorowi wyznaczonemu przez sąd orzekający lub sąd opiekuńczy dla danej sprawy”. W ocenie Sądu Najwyższego przepis ten znajduje zastosowanie wyłącznie do kuratorów procesowych, tj. kuratorów ustanowionych przez sąd orzekający lub sąd opiekuńczy w celu podejmowania czynności procesowych w określonym postępowaniu. Kurator spadku jest zaś kuratorem prawa materialnego, nie jest bowiem ustanowiony jedynie w celu podejmowania czynności procesowych w określonej sprawie, a jego obowiązki określone w art. 667 k.p.c. należą z natury rzeczy do powinności pozaprocesowych.

II. Glosowane orzeczenie pozornie przesądza kwestię objęcia kuratora spadku podmiotowym zwolnieniem od obowiązku...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?