Kucharski Piotr, Udzielenie płatnego urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć i pobierającemu równocześnie emeryturę. Glosa do uchwały SN z dnia 24 maja 1994 r., I PZP 24/94

Glosy
Opublikowano: PiP 1995/8/112-116
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Udzielenie płatnego urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć i pobierającemu równocześnie emeryturę. Glosa do uchwały SN z dnia 24 maja 1994 r., I PZP 24/94

1.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z 26 I 1982 Karta Nauczyciela nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć po przepracowaniu w szkole co najmniej 3 lat ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia na okres do jednego roku, o ile organ społecznej służby zdrowia stwierdzi, że stan zdrowia nauczyciela wymaga powstrzymania się od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. Przepis ten jest wzorowany na regulacji zawartej w art. 58 i art. 63 ustawy z 27 IV 1972 - Karta praw i obowiązków nauczyciela , z tym że przepisy te przewidywały prawo do tego urlopu tylko dla nauczycieli mianowanych (w tym nauczycieli akademickich). Oznaczało to, że prawa do takiego urlopu nie miał nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę, choćby był zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć.

Warto zauważyć, że art. 6 ust. 5 i art. 16 ustawy z 27 IV 1956 o prawach i obowiązkach nauczycieli przewidywały prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia nie tylko dla nauczycieli zatrudnionych na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX