Antonów Kamil, Ubezpieczenie społeczne - prawo do emerytury w niższym wieku emerytalnym - zasadnicza służba wojskowa. Glosa do wyroku SN z dnia 16 października 2013 r., II UZP 6/13

Glosy
Opublikowano: OSP 2014/12/110
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Ubezpieczenie społeczne - prawo do emerytury w niższym wieku emerytalnym - zasadnicza służba wojskowa. Glosa do wyroku SN z dnia 16 października 2013 r., II UZP 6/13

Komentowana uchwała 7 sędziów SN jednoznacznie, na korzyść ubezpieczonych, rozstrzyga wątpliwości prawne w przedmiocie zaliczania zasadniczej służby wojskowej – odbytej w okresie obowiązywania art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 21 XI 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (dalej: u.p.o.o.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 XI 1967 r. do dnia 31 XII 1974 r. – do okresu pracy wymaganego do nabycia prawa do emerytury w niższym (obniżonym) wieku emerytalnym (art. 184 ustawy z dnia 17 XII 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych , dalej: u.e.r.FUS, w zw. z art. 32 ust. 1 tej ustawy). Kontrowersje w tej dziedzinie wynikały ze zmiany – w stosunku do brzmienia art. 125 ustawy z dnia 30 I 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (dalej: u.p.o.w.) w zw. z art. 124 ust. 1 tej ustawy – treści art. 108 ust. 1u.p.o.o., w którym nie powiązano odbytej służby wojskowej z okresem zatrudnienia, m.in. w zakresie nabycia uprawnień uzależnionych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX