Glosy
Opublikowano: OSP 2018/3/30
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Ubezpieczenie społeczne, funkcjonariusz państwa, zaopatrzenie emerytalne, przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ekwiwalentność świadczeń, utrata prawa do emerytury, wykładnia spójników "albo" oraz "lub". Glosa do wyroku SN z dnia 14 marca 2017 r., II UK 36/16

Słowa kluczowe: ubezpieczenie społeczne, funkcjonariusz państwa, zaopatrzenie emerytalne, przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ekwiwalentność świadczeń, utrata prawa do emerytury, wykładnia spójników „albo” oraz „lub”

Postępowanie w niniejszej sprawie koncentrowało się wokół interpretacji przepisu art. 10 ust. 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin . Zgodnie z jego treścią, ustaloną ustawą nowelizującą z 13.04.2007 r. , która weszła w życie 11.06.2007 r., skazanie emeryta lub rencisty prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację