Gubała Marcin, Treści o charakterze informacyjnym w akcie prawa miejscowego. Glosa do wyroku WSA z dnia 10 czerwca 2021 r., III SA/Po 778/21

Glosy
Opublikowano: OwSS 2022/1/112-119
Autor:
Rodzaj: glosa

Treści o charakterze informacyjnym w akcie prawa miejscowego. Glosa do wyroku WSA z dnia 10 czerwca 2021 r., III SA/Po 778/21

Glosa dotyczy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 10.06.2021 r., III SA/Po 778/21, w którym sąd ten uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności jednego z przepisów uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie stref cen oraz ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) i stawek taryfowych za przewozy taksówkami. W ocenie organu nadzoru rada miasta wykroczyła poza zakres delegacji ustawowej, co stanowi istotne naruszenie prawa. Zdaniem wojewody w akcie prawa miejscowego nie można stanowić o przesłankach uzasadniających wymierzenie grzywny lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Sąd orzekł, że w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda nie rozważył przedmiotowego zagadnienia w sposób wystarczający, nie uzasadnił bowiem, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa w sposób istotny. W glosie zwrócono uwagę na istotny wątek związany z umieszczaniem w tekście prawnym treści o charakterze nienormatywnym oraz poddano analizie zagadnienie wpływu takiej okoliczności na legalność aktu prawa miejscowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX