Jagoda Joanna, Szczególne problemy powiatów związane z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku zdarzeń z zepsutymi pojazdami niewycofanymi z ruchu. Glosa do wyroku TS z dnia 29 kwietnia 2021 r., C-383/19

Glosy
Opublikowano: ST 2022/6/87-96
Autor:
Rodzaj: glosa

Szczególne problemy powiatów związane z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku zdarzeń z zepsutymi pojazdami niewycofanymi z ruchu. Glosa do wyroku TS z dnia 29 kwietnia 2021 r., C-383/19

Komentowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadł na skutek wniesienia pytań prejudycjalnych przez polski sąd cywilny rozpatrujący pozew złożony przez powiat o ustalenie nieistnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do pojazdu przejętego na podstawie orzeczenia sądu o przepadku na rzecz powiatu. Pytania odnosiły się do interpretacji dyrektywy 2009/103 w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności. Trybunał uznał, że obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych dotyczy każdego pojazdu, który nie został wycofany z ruchu, niezależnie od jego stanu technicznego. Pojazd zarejestrowany w państwie członkowskim podlega obowiązkowi ubezpieczenia przewidzianemu w art. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/103 dopóty, dopóki nie zostanie on w należyty sposób wycofany z ruchu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX