Glosy
Opublikowano: OSP 2019/11/108
Autor:

Stosowanie zasady lex mitior w prawie karnym skarbowym w kontekście zmiany wskaźnika wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę pomiędzy czasem popełnienia czynu zabronionego a czasem orzekania. Glosa do wyroku SN z dnia 29 listopada 2017 r., V KK 229/17

Słowa kluczowe: prawo karne skarbowe, reguły intertemporalne, ustawowa definicja pojęcia „mała wartość”

Zapadłe orzeczenie dotyczy zmiany wskaźnika wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę pomiędzy czasem popełnienia czynu zabronionego a czasem orzekania i związaną z nią kwalifikacją prawną czynu zabronionego jako wykroczenia skarbowego albo przestępstwa skarbowego na gruncie Kodeksu karnego skarbowego .

Dalsze rozważania należy poprzedzić uwagą, że w dotychczasowym orzecznictwie sądowym wyrażano zarówno pogląd, że decydujące znaczenie przy ustalaniu treści nazwowo ujętych definicji z art. 53 k.k.s. ma wartość minimalnego wynagrodzenia w czasie popełnienia czynu , jak i pogląd, że decydująca jest wartość korzystniejsza dla sprawcy, co wobec stałego wzrostu wskaźnika oznacza pierwszeństwo tej jego wartości, która obowiązuje w czasie orzekania .

W realiach przedmiotowej sprawy Sąd Najwyższy (SN) rozpoznawał kasację od prawomocnego wyroku wywiedzioną na niekorzyść skazanego przez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację