Sporządzanie specyfikacji technicznych na wyroby medyczne. Glosa do wyroku TS z dnia 25 października 2018 r., C-413/17 - OpenLEX

Sieradzka Małgorzata, Sporządzanie specyfikacji technicznych na wyroby medyczne. Glosa do wyroku TS z dnia 25 października 2018 r., C-413/17

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Sporządzanie specyfikacji technicznych na wyroby medyczne. Glosa do wyroku TS z dnia 25 października 2018 r., C-413/17

1.Uwagi wprowadzające

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - dalej TSUE z 25.10.2018 r., C-413/17 ma kluczowe znaczenie dla praktyki stosowania zamówień publicznych w obszarze zdrowia publicznego przez państwa członkowskie. W glosowanym orzeczeniu TSUE odniósł się do zasady proporcjonalności oraz dopuszczalności stosowania równoważności w zamówieniach publicznych na wyroby medyczne. Wskazana zasada została wyspecyfikowana w art. 18 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE .

Pytanie prejudycjalne sądu krajowego dotyczyło dopuszczalności sporządzania szczegółowych specyfikacji technicznych na wyroby medyczne, co może ograniczać konkurencję w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Jak słusznie wskazał Trybunał, przy szczegółowych specyfikacjach istotnych warunków zamówienia publicznego zwiększa się prawdopodobieństwo faworyzowania określonego wykonawcy. W glosowanym orzeczeniu Trybunał...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX