Dąbrowski Tomasz, Spółdzielcze prawo - wybór członka rady nadzorczej z naruszeniem przewidzianej w statucie tajności wyboru. Glosa do wyroku SN z dnia 9 listopada 2016 r., II CSK 21/16

Glosy
Opublikowano: OSP 2017/12/124
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Spółdzielcze prawo - wybór członka rady nadzorczej z naruszeniem przewidzianej w statucie tajności wyboru. Glosa do wyroku SN z dnia 9 listopada 2016 r., II CSK 21/16

1. Zarówno teza glosowanego wyroku, jak i jego uzasadnienie, zasługują na aprobatę. Za prawidłowością poglądu wyrażonego w tezie judykatu przemawiają argumenty wykładni funkcjonalnej, a także względy słuszności. W glosowanym orzeczeniu Sąd Najwyższy (SN) zastosował również prawidłowo wykładnię językową. Warto jednak poczynić kilka uwag dotyczących fundamentalnych kwestii rzutujących na ocenę glosowanego wyroku.

Glosowany wyrok SN rozstrzyga istotne problemy, które występują w praktyce funkcjonowania spółdzielni, a mianowicie kwestię sprzeczności uchwały z postanowieniami statutu spółdzielni, a także możliwość podejmowania uchwał przez walnego zgromadzenie spółdzielni, które nie zostały objęte porządkiem obrad.

2. W celu głębszego zrozumienia istoty sporu trzeba przedstawić fundamentalne wątki stanu faktycznego, na kanwie którego tenże spór powstał. Powódka I.C. wytoczyła powództwo przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni w przedmiocie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX