Kolanowski Tomasz, Skutki podatkowe uznania uchwały zgromadzenia wspólników o podziale zysku i wypłacie dywidendy za nieistniejącą – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4.04.2023 r., II FSK 1481/22 – orzeczenie kwartału

Glosy
Opublikowano: Glosa 2023/3/78-84
Autor:
Rodzaj: glosa

Skutki podatkowe uznania uchwały zgromadzenia wspólników o podziale zysku i wypłacie dywidendy za nieistniejącą – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4.04.2023 r., II FSK 1481/22 – orzeczenie kwartału

Prezentowane orzeczenie odnosi się do wielokrotnie poruszanego w orzecznictwie zagadnienia skutków podatkowych czynności prawnych dokonywanych w sferze prawa prywatnego. W tym przypadku sporna kwestia dotyczyła konsekwencji podatkowych uznania uchwały zgromadzenia wspólników o podziale zysku i wypłacie dywidendy za uchwałę nieistniejącą.

W świetle art. 22 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podatek od dywidendy ma charakter zryczałtowany, a jego wyrażona w pieniądzu kwota zależy od uzyskanego dochodu. Podatek co do zasady podlega pobraniu przez płatnika będącego podmiotem dokonującym wypłaty dywidendy.

O wysokości i warunkach wypłaty dywidendy rozstrzygają – w świetle art. 193 § 1–4 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych postanowienia uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W poniżej zaprezentowanym orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny zajmował się zagadnieniem skutków podatkowych nieistniejącej uchwały zgromadzenia wspólników. Sąd uznał ją za nieistniejącą ze względu na to, że została podjęta z udziałem podmiotów, które nie mogły być uznane za wspólników tej spółki. Wcześniejsza umowa nabycia przez nich udziałów spółki z o.o. była bowiem nieważna z powodu braku po stronie nabywców wymaganego w ich przypadku zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na podstawie art. 3e ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

Przedmiotem rozważań uzasadnienia wyroku stały się w szczególności podstawy stwierdzenia nieistnienia uchwały oraz odróżnienia tego przypadku od kategorii uchwały nieważnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX