Nowakowski Tobiasz, Skutki abuzywności klauzul umownych kształtujących istotne postanowienia stosunku prawnego. Glosa do uchwały SN z dnia 7 maja 2021 r., III CZP 6/21

Glosy
Opublikowano: Glosa 2022/1/42-50
Autor:
Rodzaj: glosa

Skutki abuzywności klauzul umownych kształtujących istotne postanowienia stosunku prawnego. Glosa do uchwały SN z dnia 7 maja 2021 r., III CZP 6/21

W komentowanej uchwale Sąd Najwyższy przyjął, że na skutek zamieszczenia w umowie niedozwolonych postanowień umownych normujących istotne elementy stosunku prawnego powstaje bezskuteczność zawieszona tej czynności prawnej. Ustaje ona dopiero, gdy konsument potwierdzi chęć związania klauzulą abuzywną bądź wyrazi zgodę na zastosowanie regulacji zastępczej. Autor podejmuje polemikę z tym stanowiskiem, wskazując na istotne różnice między bezskutecznością zawieszoną a sankcją z art. 3851 Kodeksu cywilnego . Aprobująco odnosi się jednak do koncepcji Sądu Najwyższego dotyczącej przedawnienia się roszczeń przedsiębiorcy względem konsumenta. Jego zdaniem skład orzekający przekonująco uzasadnił, że przedawnienie zaczyna biec dopiero po złożeniu przez konsumenta oświadczenia potwierdzającego uzyskanie wyczerpujących informacji o uprawnieniach wynikających z dyrektywy 93/13/EWG .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX