Sądownictwo administracyjne - obrót zagraniczny - obowiązek ustanowienia pełnomocnika do doręczeń. Glosa do postanowienia NSA z... - OpenLEX

Kulikowska Marta, Sądownictwo administracyjne - obrót zagraniczny - obowiązek ustanowienia pełnomocnika do doręczeń. Glosa do postanowienia NSA z dnia 28 maja 2014 r., II OSK 1288/14

Glosy
Opublikowano: OSP 2014/11/100
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Sądownictwo administracyjne - obrót zagraniczny - obowiązek ustanowienia pełnomocnika do doręczeń. Glosa do postanowienia NSA z dnia 28 maja 2014 r., II OSK 1288/14

Postanowieniem z dnia 28 maja 2014 r. II OSK 1288/2014 NSA uchylił zaskarżone postanowienie sądu I instancji, uznając, że sąd I instancji wadliwie wezwał skarżącego do ustanowienia pełnomocnika do doręczeń.

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że skarżący, mający miejsce zamieszkania w Niemczech, został wezwany do uzupełnienia braków formalnych wniesionej skargi przez ustanowienie pełnomocnika do doręczeń w Polsce, pod rygorem jej odrzucenia. W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący wskazał, że swoim pełnomocnikiem do doręczeń ustanawia „Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego." W ocenie sądu I instancji przez takie wskazanie skarżący nie wykonał wezwania, zatem jego skarga została odrzucona.

Rozpatrujący skargę kasacyjną NSA uznał, że sąd I instancji nie miał „podstaw do wzywania strony do ustanowienia pełnomocnika do doręczeń w Polsce." NSA podkreślił, że art. 299 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi „to...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX