Zdun-Załęska Katarzyna, Sądowa kontrola decyzji uznaniowej o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej. Glosa do wyroku WSA z dnia 28 lipca 2015 r., II SA/Ol 538/15

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Sądowa kontrola decyzji uznaniowej o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej. Glosa do wyroku WSA z dnia 28 lipca 2015 r., II SA/Ol 538/15

I

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 z późn. zm. ) – dalej jako: „u.s.w.” albo „ustawa pragmatyczna”, żołnierza zawodowego można zwolnić z zawodowej służby wojskowej wskutek otrzymania dostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej, a decyzję w tym przedmiocie wydaje w korpusie szeregowych zawodowych dowódca jednostki wojskowej, zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej pułkownika (komandora) w podległych jednostkach wojskowych, co wynika z art. 115 ust. 1 w zw. z art. 114 ust. 4 pkt 3 w zw. z art. 10 pkt 4 u.s.w.

Stanowiąca podstawę faktyczną decyzji o zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej opinia służbowa jest sporządzana osobiście przez bezpośredniego przełożonego żołnierza zawodowego (art. 26 ust. 6 u.s.w.). Bezpośredni przełożony wystawia ogólną ocenę opiniowanego żołnierza zawodowego w oparciu o następujące oceny cząstkowe:

1)

ocenę...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX