Czechowski Marcin, Realizacja prawa dostępu do służby publicznej na przykładzie postępowania kwalifikacyjnego do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18.01.2023 r., III OSK 1793/21

Glosy
Opublikowano: PPP 2023/9/104-113
Autor:
Rodzaj: glosa

Realizacja prawa dostępu do służby publicznej na przykładzie postępowania kwalifikacyjnego do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18.01.2023 r., III OSK 1793/21

Słowa kluczowe: prawo dostępu do służby publicznej, postępowanie kwalifikacyjne, formacje umundurowane, służby specjalne

1.Wprowadzenie

Czy dotychczasowa procedura naboru do Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) gwarantuje poszanowanie zasady równości szans, zapewniając weryfikację wyników postępowania selekcyjnego? Czy spełniony jest wymóg ustawowej regulacji podstawowych warunków naboru w kontekście zasady proporcjonalności? Pytania te postawił Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z 18.01.2023 r. Orzeczenie zasługuje na głębszą analizę. Ma ono bowiem większe znaczenie, niż tylko to, które jest związane z rozstrzygnięciem tej konkretnej sprawy, i może uzyskać walor precedensu. Kwestie dotyczące postępowania kwalifikacyjnego do służb specjalnych nie były wcześniej rozpatrywane przez sądy administracyjne. Bardzo nieliczne są też orzeczenia odnoszące się do naboru w formacjach umundurowanych .

2.Stan faktyczny i prawny

W komentowanym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX