Stefanicki Robert, Przeszkoda udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Glosa do wyroku TS z dnia 12 czerwca 2007 r., C-334/05

Glosy
Opublikowano: PS 2010/7-8/98-111
Autor:
Rodzaj: glosa

Przeszkoda udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Glosa do wyroku TS z dnia 12 czerwca 2007 r., C-334/05

Znak towarowy jest podstawowym instrumentem wysoko rozwiniętej gospodarki, oznaczeniem przeznaczonym do odróżnienia towarów pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od takich samych lub podobnych innego przedsiębiorcy. Prawo znaków towarowych stanowi istotny element systemu niezniekształconej konkurencji, stwarzający możliwość pozyskiwania i utrzymywania klientów dzięki jakości produktów nim oznaczonych. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dalej jako Trybunał) przyznanie uprawnionemu prawa do przeciwstawienia się każdej formie używania znaku towarowego, która mogłaby zniekształcić gwarancje pochodzenia, stanowi specyficzny przedmiot prawa znaków towarowych, dla ochrony którego mogą być usprawiedliwione wyjątki od fundamentalnej zasady swobodnego przepływu towarów i usług. Traktat nie narusza praw uznawanych przepisami prawa państwa członkowskiego w zakresie własności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX