Przybysz Piotr, Przestrzeganie właściwości rzeczowej i miejscowej przez organy egzekucyjne. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2023 r., III FSK 1620/21

Glosy
Opublikowano: OSP 2024/6/49
Autor:
Rodzaj: glosa

Przestrzeganie właściwości rzeczowej i miejscowej przez organy egzekucyjne. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2023 r., III FSK 1620/21

Słowa kluczowe: egzekucja administracyjna, zarzut, właściwość organu egzekucyjnego

Teza glosowanego wyroku wydaje się oczywista i jej wartość poznawcza jest znikoma. Nie widać powodów, dla których skład orzekający w tej sprawie uznał za pożądane sformułowanie tej tezy. Wszak od dawna istnieje utrwalony pogląd o konieczności przestrzegania właściwości przez organy administracji publicznej. W orzecznictwie wielokrotnie wskazywano, że obowiązek ten wynika z zasady praworządności, sformułowanej w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w ogólny sposób w odniesieniu do organów władzy publicznej oraz w art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego w odniesieniu do organów administracji prowadzących postępowanie administracyjne. Stwierdzano również, że organ powinien badać swoją właściwość, nawet bez wniosku strony, na każdym etapie postępowania. Rygor ten rozciąga się na postępowanie przed organami pierwszej i drugiej instancji, jak również na postępowania prowadzone w trybach...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX