Sikorska Katarzyna, Przesłanki przedłużenia tymczasowego aresztowania. Glosa do wyroku TK z dnia 20 września 2012 r., SK 3/12

Glosy
Opublikowano: PiP 2014/3/127-134
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Przesłanki przedłużenia tymczasowego aresztowania. Glosa do wyroku TK z dnia 20 września 2012 r., SK 3/12

W glosowanym wyroku Trybunał Konstytucyjny pochylił się nad kwestią zgodności z Konstytucją art. 263 § 7 k.p.k. w zakresie, w jakim nie przewiduje on maksymalnego okresu trwania tymczasowego aresztowania po wydaniu pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji oraz nie określa w sposób jasny i precyzyjny przesłanek uzasadniających jego przedłużenie. Trybunał orzekł, że kwestionowany przepis w zakresie, w jakim nie określa jednoznacznie przesłanek przedłużenia tymczasowego aresztowania po wydaniu przez sąd pierwszej instancji pierwszego wyroku w sprawie, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz art. 40 w zw. z art. 41 ust. 4 Konstytucji.

W dotychczasowym orzecznictwie TK zwracał już uwagę na brak precyzji ustawodawcy w konstruowaniu przesłanek stosowania tymczasowego aresztowania, co niewątpliwie dwukrotnie skutkowało uznaniem za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisów art. 263 k.p.k. W wyroku z 10 VI 2008 r. sąd konstytucyjny uznał za niezgodne z art. 41 ust. 1w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX