Wesołowska Agnieszka, Przedsiębiorstwo oraz zorganizowana część przedsiębiorstwa na gruncie podatku VAT. Glosa do wyroku TS z dnia 10 listopada 2011 r., C-444/10

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2011
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Przedsiębiorstwo oraz zorganizowana część przedsiębiorstwa na gruncie podatku VAT. Glosa do wyroku TS z dnia 10 listopada 2011 r., C-444/10

1.Wprowadzenie

Komentowany wyrok dotyczy wyjątkowo trudnej w interpretacji i niezmiernie istotnej kwestii dotyczącej pojęcia „przekazania całości lub części majątku” na gruncie przepisów wspólnotowych odnoszących się do wspólnego systemu podatku VAT. Orzeczenie bezpośrednio odnosi się do przepisu wyrażonego w art. 5 ust. 8 VI dyrektywy , w myśl którego w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako wkładu do spółki całości lub części aktywów, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku odbiorca będzie traktowany jako prawny następca przekazującego. W miarę potrzeb państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki konieczne w celu zapobieżenia zakłócaniu konkurencji, w przypadku gdy odbiorca nie podlega w pełni obowiązkowi podatkowemu. Obecnie norma tego przepisu opcyjnego została zawarta w art. 19 dyrektywy 112 , który posiada analogiczne brzmienie do poprzedniego zapisu zawartego w dyrektywie. Przepis ten ustanawia wyjątek od ogólnych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX