Rulka Marcin, Procedura wyboru sołtysa w przypadku jednego kandydata. Glosa do wyroku WSA z dnia 22 marca 2018 r., III SA/Gd 97/18

Glosy
Opublikowano: OwSS 2018/3/119-125
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Procedura wyboru sołtysa w przypadku jednego kandydata. Glosa do wyroku WSA z dnia 22 marca 2018 r., III SA/Gd 97/18

Słowa kluczowe: demokracja, wybory, sołtys

1. Glosowany wyrok dotyczy zgodności zarządzenia zastępczego wojewody stwierdzającego nieważność uchwały rady gminy dotyczącej statutu sołectw z przepisami ustawy o samorządzie gminnym (dalej jako uchwała).

Stan faktyczny i prawny sprawy przedstawia się następująco. Przedmiotowa uchwała zmieniająca została podjęta przez Radę Gminy K. 26.10.2017 r. Jedyna zmiana wprowadzona do statutów sołectw na podstawie tej uchwały polegała na uregulowaniu sytuacji, w której zarejestrowany w wyborach sołtysa został tylko jeden kandydat. Zgodnie z uchwałą w takich przypadkach Gminna Komisja Wyborcza niezwłocznie w obwieszczeniu zawiadamia o tym mieszkańców danego sołectwa i przedłuża termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na sołtysa o pięć dni. W przypadku braku dalszych zgłoszeń zarejestrowanego kandydata uważa się za wybranego i wyborów nie przeprowadza się. W uzasadnieniu do uchwały słusznie wskazano, że „analogiczne rozwiązanie dotyczące obsadzania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX